Sosyal Medya:

Yönetim Danışmanlığı

Home Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Kurumsal Performansınızı artırıp, Etkin Bir İş Akış ve Takip Sistemi Oluşturur,
Yatırım, Satınalma ve Finans Yönetiminize katkı sağlarız.
 

STRATEJİ DÜŞÜNCE

Stratejik Kavram Oluşturma
Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi

Oluşturduğumuz iletişim stratejilerinde “sizin” gerçeklerinizden yola çıkıyoruz.

Kurumun arzulanan kimliği ve marka özellikleri arasındaki uyumsuzlukları minimum seviyeye indirecek girişimlerde bulunmak

İş akış süreçleri alanında kimin hangi görevleri üstleneceğini belirlemek

İlgili konularda karar vermeyi kolaylaştıracak etkili prosedürleri formüle etmek ve uygulamak

Kurumsal amaçları içsel ve dışsal olarak destekleyecek girişimleri harekete geçirmek.

Adımlar;

Durum değerlendirmesi

Amaçların belirlenmesi

 

Yönetimsel İletişim;

Kurumun tamamında paylaşılan bir vizyon geliştirmesi

Kurumun bütününde güven ortamının sağlanması

Değişim sürecinin başlatılması ve yönetilmesi

Çalışanların kurum içindeki kimliklerinin güçlendirilmesi

Kurumun misyonu ve amaçlarıyla, faaliyet gösterdiği pazar arasında bağlantı kurulması.

Hedeflenen amaçlara ulaştıracak kaynakları açığa çıkarmak.

Kurumun temel yeteneklerini ve ayırt edici özelliklerini (kurumsal kimlik, hizmet güvenilirliği, itibar gibi) ortaya koyarak kurumu rakiplerden farklılaştırmak.

Gerçekleştirilecek aktivitelerin sırasını ve zamanlamalarını belirlemek.

 

Yapılanma;

Üretim sahaları, ofisler, şubeler, bayiler, kullanılan doküman vb. materyaller kurumsal bir kimlik ve imaj bütünlüğü sergilemeli.

Şirket çalışanları, şirketin müşteriye bakış açısından haberdar edilmeli, bunu sadece satış elemanlarının bilmesinin yeterli olduğu düşünülmemeli.

Müşteriye yönelik genelde “ortak lisan” oluşturmalı. Pazarlama ile satış, kâr ile ciro, müşteri şikâyeti ile müşteri fırsatı vb. farklı kavramlar birbirine karıştırıldığı için sık sık değer kaybı yaşanır.

Yüksek egolar nedeniyle rakipler küçümsenir, şirketin zayıf kalan yönlerine dikkat edilmez, pazarlama ve rekabet analizi yapılmaz. Pazarın tümüne nüfuz etmeye çalışarak boş yere enerji harcanır, kârlı müşteriyi bulmaya yönelik segmantasyon çalışmaları yapılmaz, kaçan fırsatlar fark edilmez.

 

İşlevsel ve pazarlama odaklı, ticari başarıya katkı sunmayı hedefleyen yaklaşımı ile Aliva Danışmanlık, iş hedeflerinize en uygun yaratıcı çözüm ve stratejileri üretmek için sizinle beraber çalışacak bir partnerdir.

İTİBAR YÖNETİMİ

Marka güvenilirliğini artırarak kurumun itibarının kaliteli bir şekilde yönetilmesinin sağlanması ve gerçekleştirilen proaktif projelerle markanın iç ve dış rekabet gücünün artırılması.

 

Katma değer yaratmayan adımların azaltılması Kontrol ve karar adımlarının azaltılması Hata önleyici sistemlerin kullanılması  az sayıda fakat etkin personel kullanımı (eş-işlevsel) Sadeleştirme Süreç iyileştirme ve geliştirme sonucunda hedeflenenler şu şekilde özetlenebilir İşlerin olabildiğince paralel gerçekleştirilmesi Yetkilendirme /Takım Çalışması İş ve Zaman Etüdü Uygulamaları Sistemsel İyileştirmeler Basitleştirme SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ GELİŞTİRME YAKLAŞIMI Süreç Geliştirme

 

Hedefler

Bütün bu süreç geliştirme ve süreç iyileştirme çalışmalarının sonucunda organizasyonda çalışan her bir kişinin işletmenin stratejik vizyonuna, büyümesine ve karlılığına hangi oranda nasıl bir değer kattığı ortaya çıkacak

 

Fonsiyonel Süreçlerin İyileştirilmesi

Büyüme Hedefleri ve Stratejiler Mevcut Durum ve İyileştirmeye Açık Alanlar Büyüme hedefleri, stratejiler, mevcut durum ve iyileştirmeye açık olabilecek alanların anlaşılması için veri talepleri, üst yönetim ve süreç sahipleri ile görüşmeler yapılacaktır.

 

Süreçlerin İyileştirilmesi / Metodoloji / İç Denetim;

Kurumun her türlü etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence vermektir.

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ GELİŞTİRME YAKLAŞIMI İyileştirme alanlarına yönelik bulguların oluşturulması için şirketin tüm ticari operasyonel performansı detaylı olarak analiz edilmektedir.

 

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ GELİŞTİRME YAKLAŞIMI

  1. Vizyon doğrultusunda Stratejik amaçlar belirlenecek,
  2. Amaçları gerçekleştirecek hedefler belirlenecek,
  3. Söz konusu hedefler her bir personele Performans Hedefi olarak dağıtılacak.
  4. Sonuçta tüm bu yapıyı destekleyecek organizasyonel süreçler tanımlanacak.
  5. Süreç Grupları Süreçler Alt Süreçler Görevler İş sonuçları üzerinde direkt etkisi olan ve stratejik öneme sahip ana süreçler

8.Süreçlerin tanımlanması ve bu süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi Kurumsal Dönüşüm Sürecinin temelini oluşturmaktadır.

Ancak etkin, önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrol faaliyetleri sayesinde riskler kontrol altında tutulabilecek, kurumun hedefleri doğrultusunda kontrollü bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi sağlanabilecektir.

  • Mevcut iş süreçleri analiz edilirken ve yeni süreçler tanımlanırken aynı endüstri kolundaki en iyi örneklerle karşılaştırılır ve süreç iyileştirme bu en iyi modeller alınarak değerlendirilir.

Fonsiyonel Süreçlerin İyileştirilmesi / Süreç Hiyerarşilerinin Oluşturulması SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ GELİŞTİRME YAKLAŞIMI